Inici del Contingut

Perfil Expertesa del Professorat

L'equip de professors/es implicats en la docència del Grau de Biotecnologia està format per 71 professionals, 45 homes i 26 dones, amb una sòlida experiència docent i investigadora. Un 80% tenen una dedicació a temps complert a la Universitat i un 85% són doctors en diferents àmbits del coneixement.
L'activitat docent, avaluada en funció del nombre de trams de docència (períodes de 5 anys amb activitat docent avaluada positivament per les Agències estatals d'avaluació) indica que un 75% del professorat ha assolit 3 o més trams (>15 anys) amb avaluació positiva.  En quan a l'activitat de recerca, els professors del Grau desenvolupen una activitat investigadora d'excel·lència en diferents àmbits del coneixement. Aquesta activitat es reflecteix en que més del 50% del professorat ha assolit 3 o més trams de recerca (períodes de 6 anys amb activitat de recerca) avaluats positivament per les Agències estatals d'avaluació.
 
Un aspecte que singularitza la proposta docent de la UdL és la diversitat de procedència del professorat que contribueix a donar una visió interdisciplinar de la Biotecnologia. Això permet contemplar aspectes que van des de els fonaments físics, químics o matemàtics als més especialitzats en de la Biotecnologia verda o agroalimentària, la Biotecnologia roja o biomèdica i la Biotecnologia groga o industrial, a més a més de potenciar aspectes relatius a la gestió, impacte social i emprenedoria de la bioempresa.
 
 

Percentatge d'hores impartides per Doctors

 

Hores segons tipologia del professorat

 

Professors per assignatura